Sprawozdanie z zebrania sołeckiego 23.02.2016


W dniu 23.02.2016 r. o godzinie 19:00 odbyło się pierwsze zebranie sołeckie w 2016 roku.  W zebraniu, zorganizowanym w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Zakręcie (ZSG), udział wzięli: Wicewójt Gminy Wiązowna pan Tomasz Kostyra, sekretarz Gminy, pani Anna Rosłaniec oraz nasza radna, pani Aleksandra Rutkowska.

Na początku zebrania sołtys Jacek Kardas powitał gości i mieszkańców, a następnie rozpoczął procedurę wyboru protokolanta i przewodniczącego zebrania. Protokolantem została pani Kinga Sadocha, a zebranie poprowadził pan Andrzej Świder.

Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad, przewodniczący zebrania przekazał głos z powrotem do Sołtysa by ten mógł przedstawić sprawozdanie z działalności w 2015 roku. Swoje sprawozdanie rozpoczął od podziękowań dla rady sołeckiej, mieszkańców oraz darczyńców za pomoc i zaangażowanie w realizacji przedsięwzięć.

Do największych osiągnięć sołectwa należy zaliczył budowę szatni przy ZSG w Zakręcie, przebudowę przepustów przy DK2, budowę placu zabaw „Zakącik”, organizację gminno-parafialnych dożynek, uruchomienie strony internetowej Zakrętu. Bardzo wiele przedsięwzięć, zostało zrealizowane przy wsparciu rady gminy, pracowników instytucji gminnych na czele z wójtem. Listę tych przedsięwzięc możecie Państwo zobaczyć klikając tutaj. Następnie sołtys przedstawił przedsięwzięcia, które zostały zaplanowane na rok 2016, do głównych należą: ułożenie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, projekt ulicy Świerkowej – odcinek od ulicy Długiej do ulicy Sosnowej.

W następnym punkcie zebrania nasza Radna zreferowała nakłady z budżetu Gminy natomiast wicewójt Tomasz Kostyra, przedstawił zamierzenia oraz harmonogram działań na 2016 rok i lata kolejne, które będą realizowane na terenie sołectwa. Są to przedsięwzięcia takie jak: budowa ulicy Długiej, budowa wodociągu na ulicy Wąskiej, rozbudowa ZSG w Zakręcie. Wicewójt Kostyra przedstawił również stan zaawansowania prac dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego dla Zakrętu. W dyskusji poruszono kwestię transportu publicznego. Dotyczyła ona przedłużenia linii autobusowej 198 do Zakrętu oraz budowy pętli autobusowej na rogu ulic Szkolnej i Traktu Brzeskiego. Jako przedstawiciela naszego sołectwa do napisania wniosku i ustalenia stanu prawnego działki przeznaczonej pod pętlę autobusową wyznaczony został Jacek Kardas.

Następnie sołtys przedstawił wstępne ustalenia z dnia 26.01.2016 r., dotyczące zgody pana wójta na uruchomienie procesu projektowania i budowy ulicy Jana Pawła II jako drogi lokalnej łączącej Zakręt oraz przekazania działki nr 138/5 przez Zarząd Kółka Rolniczego na rzecz gminy z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców. Sołtys poinformował o przyjętej uchwale rady gminy z dnia 23.02.2016 r., o przejęciu w/w nieruchomości. Na zebraniu poruszono również kwestię stanu dróg i ich naprawy oraz problemów ze stanem nawierzchni na placu manewrowym przed ZSG i przedszkolem. Dodatkowo rozmawiano o budowie progu zwalniającego lub sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych przy szkole. Działania w tym celu zostaną podjęte, gdy poprawią się warunki pogodowe.

W czasie zebrania pojawiło się wiele nowych kwestii i problemów, które należało na bieżąco przedyskutować, jednak o godzinie 22:00 przewodniczący zebrania w porozumieniu z mieszkańcami, radą sołecką i sołtysem postanowił przerwać dyskusję, mimo niezrealizowania wszystkich punktów i przenieść ją na następne spotkanie. W związku z tym, zachodzi konieczność zwołania kolejnego zebrania sołeckiego, aby przedyskutować kwestię dotyczącą zgłaszania wniosków do inicjatyw lokalnych przez mieszkańców, ponieważ budżet Gminy przewiduję kwotę 300,000.00 zł na ten cel. Tutaj decyduje kolejność zgłoszeń poszczególnych sołectw. Kolejnym tematem będzie kwestia spotkań wójta Janusza Budnego z właścicielami gruntów, przez które będą przechodziły ulice: Świerkowa i Jana Pawła II.

Inne sprawy które będzie należało przedyskutować to:

  1. Podsumowanie przebudowy przepustów przez Spółkę Wodną Zakręt
  2. XXI wyjazdowa sesja Rady Gminy, której jesteśmy gospodarzami
  3. Sprzątanie Świata – 16 kwietnia
  4. EKO Piknik z występem zespołów takich jak Akcent, Video, Power Play – 23 kwietnia
  5. Porządkowanie terenu przy przedszkolu
  6. Kontynuacja prac na terenie Zakącika

Pomimo wielu nowych wniosków i dodatkowych spostrzeżeń, spotkanie przebiegło, po raz pierwszy od dłuższego czasu, w spokojnej i kulturalnej atmosferze. Ze względu na dużą ilością przedsięwzięć i zmian w sołectwie oraz konieczność ich omówienia, spotkanie okazało się za krótkie. Aby kolejne zebranie przeprowadzić sprawnie, sołtys prosi, aby problemy nurtujące mieszkańców na bieżąco zgłaszać mailowo na adres kardasjacek72@gmail.com, osobiście lub na forum. Pozwoli to, na ustalenie harmonogramu zebrania sołeckiego i przygotowanie rozwiązania zgłoszonych problemów.

P60223-203243 P60223-203247
P60223-203331 P60223-203300