Projekt miejscowego Planu Zagospodarowania


Wczoraj (05.12.2016r.), na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Wiązowna, pojawił się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakrętu.

Udostępnione na stronie Gminy dokumenty obejmują dwa obszary Zakrętu. Urząd podczas prac przy sporządzaniu planu, podzielił Zakręt na cztery części. Część wschodnią, zachodnią, północną i południową i to właśnie projekt dwóch ostatnich części został udostępniony do wglądu mieszkańców.

Część północna obejmuje teren pomiędzy ulicą Długą i Szkolną oraz Traktem Brzeski i projektowaną drogą Jana Pawła. Część południowa obejmuje obszar od pomiędzy ulicą Długą (aż od ulicy Lubelskiej) i Szkolną oraz od projektowanej ulicy Jana Pawła do granicy sołectwa.

Bardzo prosimy o zapoznanie się projektem wszystkich mieszkańców. Poprawki do projektu można wnosić do dnia 19.01.2017r. w formie pisemnej, elektronicznej oraz ustnej po odnotowaniu w protokole.

Dyskusja publiczna nad projektem odbędzie się w Urzędzie Gminy Wiązowna w dniu 15.12.2016r. o godzinie 17.00.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego „Zakręt Północny” i „Zakręt Południowy”

Sprostowanie obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Północny” i „Zakręt Południowy”

Część Północna

Tekst planu + Rysunek planu, prognoza oddziaływania na środowisko + załącznik graficzny

Część Południowa

Tekst planu + Rysunek planu, prognoza oddziaływania na środowisko + załącznik graficzny