II zebranie sołeckie w 2016r, w Zakręcie za Nami!


07 kwietnia 2016r. o godzinie 19.00 odbyło się zebranie wiejskie, na które przyszło 31 osób. Jak na realia naszej wioski, to liczba niespotykanie duża. Liczba, która mam nadzieję, że jest zwiastunem zmian, które zachodzą w naszym środowisku. Gorąco dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie, zabieranie głosu i spokojną merytoryczną debatę podczas tego zebrania. Dla tych, których z rożnych względów zabrakło podczas dzisiejszego wieczora zamieszczam treść Sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebranie trwało do godziny 22.00 i obfitowało w wiele istotnych dla nas tematów. Gościliśmy na zebraniu P. Wójta Janusza Budnego. Bliższe informacje i przebieg spotkanie umieszczę w późniejszym czasie. Tymczasem zapraszam do lektury sprawozdania i liczę na Wasze opinie dotyczące dalszej pracy sołtysa i Rady Sołeckiej. W dużej mierze aktywność mieszkańców ma wpływ na działania ich reprezentantów, dlatego tak ważnym jest aby dzielić się swoimi spostrzeżeniami, opiniami i krytyką, która często pomaga korygować pewne działania. Liczę na Wasz głos w debacie:)

P60407-191653P60407-195905-30P60407-191748P60407-191736


ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W 2015 ROKU

            Miniony rok, a szczególnie jego pierwsza połowa był dla naszej społeczności rokiem zmian. Zmian na stanowisku sołtysa i Rady Soleckiej, ale także rokiem inwestycji.  W trakcie mojej dwunastomiesięcznej kadencji jako przedstawiciela naszej społeczności realizowałem mandat zaufania jakim zostałem obdarzony. Mam nadzieję, że nie zawiodłem Państwa nadziei pokładanych w zmianach, które nastąpiły w ubiegłym roku. Poniższe sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej będzie krótkim przypomnieniem najważniejszych działań na rzecz naszej miejscowości i społeczności tu mieszkającej.

             Rada Sołecka pracuje w składzie: Andrzej Świder – przewodniczący, Hanna Łęgowska, Daniela Kuśmierczuk, Artur Jagliński, Michał Barcicki, Piotr Kuśmierczuk, Mariusz Cegliński. W roku sprawozdawczym odbyłby się cztery zebrania wiejskie: dotyczyły one w szczególności uchwalania przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego i wniosków do budżetu gminy, oraz sprawozdania z bieżącej realizacji zadań.

            W trakcie roku sprawozdawczego sołtys i członkowie Rady Sołeckiej spotykali się w zależności od potrzeb, aby wspólnie wypracować kierunki działań, określić najpilniejsze potrzeby mieszkańców Zakrętu. Nierzadko spotkania te miały charakter czysto roboczy, kiedy to budowaliśmy plac zabaw, sprzątaliśmy dwukrotnie sołectwo czy pomagaliśmy w organizacji dożynek i EKO – Pikniku oraz wielu innych przedsięwzięciach .

            Od pierwszych dni bycia sołtysem postanowiłem aby wszelkie moje działania były przejrzyste dla jak największej liczby mieszkańców Zakrętu. Uważam, że ludzie, którzy wybrali mnie do reprezentowania naszej miejscowości mają prawo wiedzieć co robię i z jakim skutkiem. Dlatego też założyliśmy stronę internetową gdzie staramy się na bieżąco informować o   istotnych dla wsi działaniach. Poza tym strona ta ma także charakter promujący nasz region, co wydaję mi się robi dość dobrze, staramy się tam zamieszczać najważniejsze informacje dotyczące naszej miejscowości. Także sami mieszkańcy, dzięki tej platformie mogą wysyłać informacje do mnie oraz wymieniać poglądy.

            W trakcie swojej krótkiej kadencji wysłałem ponad 30 pism, głównie do władz samorządowych, które dotyczyły spraw bezpieczeństwa, dróg gminnych, terenów gminnych, oznaczeń ulic, tablic informacyjnych, zapotrzebowania sprzętowego i robót na terenie miejscowości Zakręt. Przeprowadziliśmy wraz z mieszkańcami 5 inicjatyw lokalnych.

W trakcie roku sprawozdawczego zrealizowano inwestycje takie jak rozbudowa szkoły, przebudowa przepustów , udrożnienie rowu R-7, organizacja rajdu rowerowego połączonego ze spływem kajakowym, organizacja wigilii dla seniorów i wielu innych które były już wymieniane.

Większość z tych spraw udało się rozwiązać, kilka z nich jest w trakcie realizacji, ale niestety nie wszystko udało się zrobić. Będzie rozbudowywana szkoła, budowana ul. Kościelna, trwa rozbudowa wodociągu, planujemy połączenie dwóch części Zakrętu poprzez zaprojektowanie i budowę ul. Jana Pawła  II go, w trakcie realizacji jest przekazanie działki  będącej własnością kółka rolniczego Zakręt przy ulicy Sosnowej z przeznaczeniem na cele społeczne, w najbliższym czasie organizujemy akcję sprzątania Zakrętu a następnie za tydzień podsumowanie w postaci organizacji EKO – Pikniku oraz organizację rajdu rowerowego połączonego ze spływem kajakowym.             

            Jako sołtys uczestniczyłem w kilkunastu sesjach Rady Gminy Wiązowna i na naradach koordynacyjnych sołtysów.

            Na początku sprawozdania użyłem sformułowania, iż miniony rok 2015 był rokiem zmian, zmian naszej miejscowości. Władze gminne w roku sprawozdawczym mocno zainwestowały w przebudowę przepustów które od wielu lat są bolączką naszego regionu. Wybudowano szatnię, przeprowadzono remont dróg gminnych. To duża zmiana, za którą jesteśmy wdzięczni, ale jednocześnie mamy nadzieję, że w bliskiej przyszłości zostaną wybudowane drogi do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości.

            Mówiąc o zmianach nie należy również zapomnieć o ludziach tu żyjących, którzy w dużej mierze uwierzyli w to, że mają realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Nikt inny jak my sami musimy zadbać o nasz wspólny dom jakim jest Zakręt i nikt inny jak my wiemy czego najbardziej nam potrzeba, by czuć się bezpiecznie i komfortowo w tym miejscu. Efekty tych zmian już są widoczne o czym było mówione w dalszej części zebrania sołeckiego.

            Kończąc swoje sprawozdanie w głębi duszy wierzę, iż to co robimy wraz z Radą Sołecką spotyka się ze społeczną aprobatą. Z tego miejsca pragnę podziękować mieszkańcom Zakrętu, którzy aktywnie włączyli się w działanie poprzez fizyczne uczestnictwo w pracach, ale także poprzez merytoryczne wsparcie i konstruktywną krytykę. Dzięki wsparciu jakie dostaję od Rady Sołeckiej z przewodniczącym na czele jestem pełen wiary, że dzieło, które rozpoczęliśmy 12 miesięcy temu włączy w działanie licznych mieszkańców i instytucje, i będzie trwać do momentu zrealizowania wszystkich zamierzonych celów. Nasze działania nie miałyby większego odzewu, gdyby nie współpraca z władzami samorządowymi, którym składamy szczególne podziękowania za wszelką pomoc, zrozumienie potrzeb i realizację zadań na terenie naszego sołectwa. Tylko przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców, sołtysa, Rady Sołeckiej i władz samorządowych możliwy jest pełny sukces działań na rzecz naszej miejscowości. Dlatego też kończąc życzę Państwu dużo sił i wyrozumiałości względem siebie oraz patrzenia na najbliższy region, jako na nasze wspólne podwórko, na którym spotykamy się i żyjemy każdego dnia. Wiem, że nie wszystko zostało zrobione i jeszcze wiele rzeczy jest  do zrobienia. Jednakże każdemu z nas leży na sercu dobro Zakrętu dlatego jedynie dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu ludzi uda się nam pokonać wszelkie trudności i dojść do zamierzonego celu.

Jacek Kardas